Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Deze pagina bevat de algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van alle artikelen die worden aangeboden aan consumenten op de volgende websites:  www.passionforcycling.be www.passionforcycling.nl www.passionforcycling.com en  www.fr.passionforcycling.be

 

 1. TOEPASSINGSGEBIED.
  1.1.Bij bestelling van artikelen via de webshop “Passion for Cycling” is de verkoper Wolvenberg NV, met ondernemingsnummer 0417.886.490, en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Mouterij 10 bus A (hierna “Wolvenberg”).

Wolvenberg is een Belgische onderneming die zich al meer dan 40 jaren specialiseert in kleding en accessoires voor de wielersport. Via de website “Passion for Cycling” wordt fietskleding en - accessoires aangeboden van topmerken aan particulieren voor eigen gebruik, d.w.z. consumenten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Verkopen aan professionelen en ondernemingen vallen buiten het toepassingsgebied van deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden, zij vallen onder de algemene verkoopvoorwaarden van Wolvenberg dewelke terug te vinden zijn www.wolvenberg.com/algemene-voorwaarden/

Wolvenberg is te bereiken per telefoon +32 (0)3/458.71.71, per fax +32 (0)3/458.71.72 of per e-mail klantenservice@passionforcycling.com.

1.2. Alle offertes van Wolvenberg, alle bestellingen uitgaande van de consument, koopovereenkomsten tussen de consument en Wolvenberg, zijn onderworpen aan deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.3. Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in voor de consument en betekent dat de consument deze verkoop- en leveringsvoorwaarden aanvaardt. De consument dient daarom onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden nauwkeurig na te lezen voor het plaatsen van een bestelling via de website “Passion for Cycling” en aan te klikken als aanvaard teneinde een bestelling te kunnen plaatsen.

1.4. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige verkoop -en leveringsvoorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

1.5. Voor zover onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

 1. AANBOD EN BESTELLING
  2.1.De presentatie van de artikelen op de website ‘Passion for Cycling’ is slechts een vrijblijvende uitnodiging van Wolvenberg om deze artikelen aan te kopen.

2.2. Wolvenberg verbindt zich er toe de via de website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en mits de consument deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft aanvaard en naleeft.

2.3. Wolvenberg heeft het recht om een bestelling te weigeren ingeval van vermoeden van kwade trouw of rechtsmisbruik, hetzij indien Wolvenberg het vermoeden heeft dat de consument als professioneel wederverkoper/tussenpersoon optreedt.

In zulk geval zal Wolvenberg het door u betaalde onmiddellijk terugstorten.

 

 1. PRIJS EN BETALING
  3.1.De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven zijn van toepassing. Wolvenberg behoudt zich evenwel het recht voor om eventuele fouten (bv. ingevolge een technisch defect) recht te zetten. In zulk geval zal Wolvenberg u onmiddellijk contacteren en u uitnodigen om een nieuwe bestelling te plaatsen.

3.2. Alle verkoopprijzen zijn uitgedrukt in EUR, inclusief alle belastingen tegen het wettelijk geldend tarief. Voordat u de bestelling plaatst zullen ook de leveringskosten naast de verkoopprijzen worden aangegeven.

3.3. Wolvenberg kan te allen tijde haar verkoopprijzen en leveringskosten aanpassen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten met de consument.

3.4. Betaling van uw bestelling is mogelijk op de volgende manieren:

 • Paypal
 • Mistercash/Bancontact
 • Visa
 • iDeal
 • Mastercard
 • Maestro

Slechts indien de betaling van het bij uw bestelling verschuldigde bedrag succesvol werd uitgevoerd zal de bestelling geacht worden geplaatst te zijn.

 

 1. LEVERING - LEVERINGSMODALITEITEN EN RISICO_OVERDRACHT
  4.1. Onder levering wordt verstaan het tijdstip waarop u of een door u aangewezen derde partij de verkochte artikelen fysiek in bezit neemt.

4.2. Wolvenberg verbindt er zich toe om de artikelen te leveren binnen een termijn van maximaal vier weken. Deze termijn gaat pas in na succesvolle betaling van de totale prijs (verkoopprijs + leveringskosten). Wolvenberg is nooit aansprakelijk voor vertragingen of uitblijven van levering door toedoen van de vervoerder.

4.3. Het risico met betrekking tot de bestelde artikelen gaat over op u van zodra u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

 1. HERROEPINGSRECHT
  Voor wat betreft artikelen die niet volgens de specificaties van de consument vervaardigd worden en / of niet duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen na levering van de artikelen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

Daartoe kan u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dan wel enige andere ondubbelzinnige verklaring.

U zal de artikelen in dit geval zo snel mogelijk en in elk geval binnen de 14 dagen na uw kennisgeving van het inroepen van het herroepingsrecht terugsturen aan Wolvenberg in de originele verpakking waarin u de verkochte artikelen hebt gekregen. U draagt zelf de kosten voor dit terugsturen.

In het voorkomend geval, kan u aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van de verkochte artikelen die het gevolg is van het behandelen van verkochte artikelen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de verkochte artikelen vast te stellen.

 

 1. KLACHTEN - AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIE
  6.1.Wettelijke garantie: Als consument geniet u een wettelijke garantie van conformiteit van de gekochte artikelen gedurende een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering (cfr. artikel 1649quater Burgerlijk Wetboek).

Indien u een gebrek aan conformiteit vaststelt dient u Wolvenberg hiervan op de hoogte te brengen uiterlijk twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld, bij gebreke waaraan u het vastgestelde gebrek aan conformiteit niet meer zal kunnen inroepen.

Wanneer u het vastgestelde gebrek aan conformiteit tijdig heeft gemeld aan Wolvenberg en het gebrek onder de wettelijke garantie valt, wordt het artikel kosteloos hersteld of vervangen. Indien de kosten van herstel buitensporig zijn, mag Wolvenberg het artikel vervangen door een gelijkaardig artikel.

Wolvenberg zal evenwel o.m. in de volgende gevallen niet gehouden zijn tot herstel of vervanging:

 • schade door opzet of nalatigheid
 • gebruikelijke slijtage
 • niet naleving van gebruik- en/of onderhoudsvoorschriften
 • onoordeelkundig gebruik

6.2. Uitsluiting indirecte en gevolgschade: De aansprakelijkheid van Wolvenberg is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs van de verkochte artikelen, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.

6.3. Klachten: Voor alle vragen en/ of klachten kan u terecht bij: klantenservice@passionforcycling.com

 

 1. PRIVACYVERKLARING
  Wolvenberg draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort : AVG of GDPR). De integrale privacyverklaring kan u hiervinden.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
  Alle overeenkomsten tussen u en Wolvenberg en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze leverings- en verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten waarop deze leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van eiser tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de zetel van Verkoper of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de verweerder onverminderd het recht van de Consumenten om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk wetboek hetzij EU Verordening betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te beroepen.

You have successfully subscribed!
This email has been registered