Algemene voorwaarden veiling

Bij afronding van de veiling via de webshop “Passion for Cycling” is de verkoper Wolvenberg NV, met ondernemingsnummer 0417.886.490, en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Mouterij 10 bus A (hierna “Wolvenberg”).

Wolvenberg is te bereiken per telefoon +32 (0)3/458.71.71, per fax +32 (0)3/458.71.72 of per e-mail klantenservice@passionforcycling.com.

 • 1. Door zich te registreren en te bieden aanvaardt iedere gebruiker/koper onze algemene voorwaarden. Enkel de Nederlandstalige versie van onderstaande verkoopsvoorwaarden is rechtsgeldig. Eventuele vertalingen zijn slechts informatief.
 • 2. Op deze algemene voorwaarden en de rechtsbetrekkingen die ter zake van de veiling ontstaan is enkel het Belgisch recht van toepassing. Wolvenberg organiseert de veiling volgens de regels van het Belgisch burgerlijk en gerechtelijk wetboek behalve deze waar in deze voorwaarden van wordt afgeweken.
 • 3. U dient zich verplicht te registreren op www.passionforcycling.com om deel te nemen aan de online veiling. Alle door u ingegeven geregistreerde gegevens zullen niet vrijgegeven worden aan derden. Dit overeenkomstig de wet op de privacy. De algemene voorwaarden hangen samen met onze Privacy Policy, na te lezen op deze link
 • 4. Uw geregistreerde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en tevens uw facturatiegegevens en definitief na registratie. Enkele van deze gegevens kunnen door de geregistreerde nadien niet meer gewijzigd worden.
 • 5. Wolvenberg behoudt zich het recht voor om een gebruiker onmiddellijk te blokkeren bij onjuist gebruik van de biedingssite en/of bij het optreden van geschillen.
 • 6. De totale organisatie van de veiling gebeurt door Wolvenberg
 • 7. Elk geplaatst bod door de koper is onherroepelijk en zonder voorbehoud.
 • 8. Elke aanvaarding van bod gebeurt steeds onder voorbehoud van goedkeuring. De eigendomsoverdracht kan ten vroegste voltrokken worden bij betaling en in ontvangstname van de goederen.
 • 9. Wolvenberg is steeds gemachtigd om kavels in te houden. Ook kunnen zij iedere bieding weren die te laag zou zijn bevonden. Het ingegeven openingsbod houdt geen enkele aanvaarding in van een eventueel eindbod.
 • 10. Wolvenberg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen. Hiervoor verklaart de gebruiker zich akkoord met problemen die zich kunnen voordoen bij een veiling op het internet aangeboden.
 • 11. Elke veiling sluit af op een vooraf bepaalde dag en uur, aangegeven per veiling.
 • 12. Wolvenberg heeft het recht:
  - elke veiling te verlengen met 24 uur mits elke bieder hiervan 24 uur voor het verstrijken van de veiling op de hoogte te brengen.
  - een veiling te annuleren, te beëindigen en/of te verlengen.
 • 13. De koper dient de te betalen totaalsom ten laatste 48 uur na het ontvangen van de melding van het winnende bod via het betaalverzoek van de verkoop. Na ontvangst van betaling, ontvangt u de orderbevestiging via mail.
 • 14. Wanneer het door de koper te betalen bedrag niet werd voldaan binnen de gestelde termijn, kan door Wolvenberg een schadevergoeding worden gevraagd van 10 % op het toewijzingsbedrag met een minimum van 30,00 euro en een maximum van 150,00 euro.
 • 15. Bij ontbinding van een verkoopovereenkomst zal een nieuwe verkoop plaats vinden ten laste van de aanvankelijke koper, die in gebreke zal worden gesteld. De aanvankelijke koper zal instaan voor de werkelijke kosten die de rouwkoop met zich meebrengt en de organisatie ervan en eveneens instaan voor het verschil in min voor de nieuwe toezeggingsprijs, doch zal geen aanspraak kunnen gemaakt worden in het prijsverschil in plus.
 • 16. De verkochte kavels blijven eigendom van de verkoper tot de volledige verkoopprijs werd betaald.
 • 17. Het aangekochte item wordt door Wolvenberg verzonden na afloop van de veiling
 • 18. Wolvenberg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit gebeurtenissen na de aankoop of het oneigenlijk gebruik van de aangekochte goederen.
 • 19. Wolvenberg geeft een zo goed als mogelijke beschrijving van de kavels. Alle foto’s van de kavels zijn louter illustratief.
 • 20. Wolvenberg verstrekt met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop geen enkele garantie van welke aard ook. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan de koper toekomen.
 • 21. Wolvenberg behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig. Alle wijzigingen treden onmiddellijk in werking wanneer de klant zich opnieuw inlogt. De nieuwe voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
You have successfully subscribed!
This email has been registered